Prihlásenie:
On-line: formulárom ↓
E‑mailom: agenturakami@agenturakami.sk
Registrácia aktívnej účasti: do 31. 8. 2024

Autori môžu ABSTRAKTY svojich príspevkov posielať do stanoveného termínu 31. 8. 2024 na adresu agenturakami@agenturakami.sk.
Recenzovaný ZBORNÍK ABSTRAKTOV bude publikovaný na web stránke konferencie.

Registračný poplatok:do 31. 8. 2024od 1. 9. 2024, na mieste
Aktívny účastník90 €120 €
Člen Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS100 €130 €
Nečlen Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS150 €180 €
Sprevádzajúca osoba100 €100 €
Študent, sestra60 €60 €
Účastník nad 70 r.zdarma

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

Cena zahŕňa: účasť na sympóziu, obed 11.10., občerstvenie, konferenčný balíček, organizačné zabezpečenie sympózia.

Možnosť zakúpenia:
večera 10.10.2024 – 20 € / osoba
večera RAUT 11. 10. 2024 – 35 /osoba.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu:Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav:ČSOB, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN:SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT:CEKOSKBX
VS:bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS:0308

 Storno podmienky
Organizačný sekretariát konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e‑mailom na agenturakami@agenturakami.sk.  Zrušenie po telefóne nebude akceptované.
do 12. 9. 2024 – bez storno poplatku
od 13. 9. 2024 – 100 % výška registračného poplatku

REGISTRAČNÝ FORMULÁR


Identifikačné údaje


Informovanie dotknutej osoby *


Zamestnávateľ:


Povinné informovanie k registrácii

aše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.


Účastník


Účasť:
ABSTRAKT má obsahovať:
NÁZOV PRÍSPEVKU - MENO AUTORA a kolektív autorov - PRACOVISKO
ÚVOD – METODIKA - VÝSLEDKY - ZÁVER
GRANTOVÁ PODPORA

* Abstrakt môžete zaslať aj samostatne na mailovú adresu: agenturakami@agenturakami.sk do 31. 8. 2024.

Požadujem ubytovanie:


Hotel:


Typ izby - Kongres Hotel Chopok:


Typ izby - Hotel Grand, Jasná:


Typ izby - Hotel Tri Studničky:


Termín ubytovania:


Možnosť doobjednať:


Registráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Požadujem vystaviť faktúru:

Faktúru zaslať:


Fakturačné údaje

Celková cena:
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e-mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.