INFORMÁCIE

PRIHOVOR ORGANIZÁTORA  – pošlú


 


Organizátor sympózia:                  


Psychofarmakologická sekcia SPsS SLS


Koordinátor sympózia:


MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. + fotografia (posielam v prílohe)


   


 


Organizačný výbor:


MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.,


Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., 


MUDr. Mária Králová, CSc.,


Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., 


MUDr. Marek Zelman


MUDr. Vanda Valkučáková,


MUDr. Mária Matisová, 


MUDr. Beáta Korbová 


 


HODNOTENIE ARS CME


Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.


 


Kredity za pasívnu účasť:


Štvrtok 12.10.2023 –


Piatok  13.10.2023 –


Sobota 14.10.2023 –


 


Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):


Prvý autor slovenský / zahraničný             – 10 kreditov / 15 kreditov


Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční     – 5 kreditov / 10 kreditov


 


NEPEŇAŽNÉ PLNENIE


Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.


 


ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA


Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI.


V prípade záujmu prosím kontaktujte e‑mailom: kami@agenturakami.sk